1
  4  

 Algemene voorwaarden EHBO bij evenementen – 01-10-2019

Artikel 1 — Algemeen
De EHBO-ers zijn lid van EHBO vereniging Son en Breugel.
De EHBO-ers zijn volledig opgeleid, inclusief reanimatie volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis.
Alle EHBO-ers zijn herkenbaar gekleed.
De EHBO-post zal bemenst worden door minimaal twee EHBO-ers. EHBO Vereniging Son en Breugel bepaalt het uiteindelijk aantal EHBO-ers dat ingezet zal worden, onder andere door een risico-analyse van het evenement.

Artikel 2 — Aanvraag EHBO bij evenementen
Aanmelding
Indien u van onze dienst EHBO inzet bij evenementen gebruik wilt maken verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken via de website https://www.ehbosonenbreugel.nl middels de link: aanvraag voor evenementen.

Minimale aanvraag termijn
De aanvraag EHBO inzet bij evenementen dient minimaal 2 maanden van te voren bij EHBO vereniging Son en Breugel binnen te zijn. Deze tijd is nodig om EHBO-ers te werven voor de inzet.

Bevestiging aanvraag
EHBO vereniging Son en Breugel zal zo spoedig mogelijk bevestigen dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Tevens zullen de dan geldende algemene voorwaarden worden bijgevoegd.

Niet kunnen voldoen aan de aanvraag
Indien het EHBO vereniging Son en Breugel niet lukt om voldoende EHBO-ers te werven voor de aanvraag, zal EHBO vereniging Son en Breugel genoodzaakt zijn de aanvraag terug te geven. Dit gebeurt uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement. Dit doen wij om u de mogelijkheid te geven de invulling alsnog op een andere manier (eventueel commercieel) te kunnen regelen.

Vergunningen
De aanvrager dient de eventuele benodigde vergunning(en) voor de gewenste activiteit/het betreffende evenement te bezitten en een kopie van de vergunning(en) met de aanvraag mee te sturen.

Aantal in te zetten EHBO-ers
EHBO vereniging Son en Breugel bepaalt aan de hand van het risico en de vergunning(en) het aantal in te zetten
EHBO-ers, echter met een vast minimum aantal van 2.

Handelingen, werkzaamheden EHBO-ers
• EHBO-handelingen volgens richtlijnen conform het beleid van het Oranje Kruis;
• Opvang en verzorging van slachtoffers;
• Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of de ambulance ingeschakeld;
• De EHBO-ers kunnen niet worden ingezet voor orde en veiligheid.


Eisen werkplek, verzorging EHBO-ers
• Droge beschutte ruimte, buiten de drukte van het evenement, om eventuele slachtoffers op te vangen.
Indien u hieraan niet kunt voldoen wordt de mobiele hulppost (tent) ingezet, tegen de daarvoor geldende tarieven.
• Voor elke EHBO-er dient een stoel aanwezig te zijn.
• Er dient een toilet aanwezig te zijn.

• Er dient drinkwater beschikbaar te zijn voor het behandelen van slachtoffers
• De organisatie van het evenement zorgt voor koffie/thee voor de EHBO-ers en regelt indien noodzakelijk een lunch of avondeten.
• Bij tekortkomingen in de verzorging wordt per EHBO-er € 12,50 extra in rekening gebracht.

 

Artikel 3 — Aansprakelijkheid EHBO-er
Aansprakelijkheid
Elke EHBO-er die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp verlener van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid.

Beperking inzet
De EHBO-er zal geen medische handelingen verrichten en zich beperken tot EHBO verrichtingen.

Advies
De EHBO-er kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een sport per direct staken, deelname aan het evenement niet verder voort te zetten of contact op te nemen met de huisarts. EHBO vereniging Son en Breugel is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten danwel schade die hier uit kan voortvloeien (zoals teruggave kosten deelname aan het evenement, ambulance- en/of ziekenhuiskosten).


Artikel 4 — Tarieven en betaling
EHBO vereniging Son en Breugel maakt onderscheid in het tarief tussen commerciële en niet- commerciële evenementen. EHBO vereniging Son en Breugel bepaalt welk tarief van toepassing is.

Het tarief voor commerciële evenementen bedraagt € 8,50 per EHBO-er per uur of een deel daarvan.

EHBO vereniging Son en Breugel kan afwijken van de tarieven.


Inbegrepen in de tarieven zijn
Het verbruik van de gebruikelijke eerste hulp verbandmiddelen, wat men redelijkerwijs mag en kan verwachten.

Niet inbegrepen zijn
Kosten als gevolg van het inzetten van een AED.
Extra voorbereidingen, zoals het inrichten van een mobiele hulppost. Een veelvoud van verbruikte materialen die redelijkerwijs niet meer met eerste hulpverlening te maken hebben. Vernieling of vervuiling van eerste hulpmiddelen, zoals het verloren gaan van een complete tas verbandmiddelen door bijvoorbeeld braken door het slachtoffer. Deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager van het evenement.

Betalingstermijn
Het bedrag dient strikt binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur overgemaakt te zijn op het op de factuur vermelde rekeningnummer t.n.v. EHBO vereniging Son en Breugel, onder vermelding van het factuurnummer.

Boete
Bij te late betaling wordt € 10,– boete in rekening gebracht voor extra te maken kosten.

2Leveringsvoorwaarden in PDF-formaat  3  
2